Skip to main content

Haitian Ministry

Haitian Ministry

The Haitian Ministry was established to minister to Catholic Haitians in South Florida. The Mission of the office of Haitian Ministry is to work in collaboration with the Diocese to provide pastoral and liturgical assistance to the Haitian faith community living and worshiping within the Diocese of Palm Beach. By providing resources and services, the Diocese helps to integrate the community’s ethnic traditions into the life of the Church, thereby helping the Haitian community to maintain their connection to the church and helping their spiritual growth.

There are five Parishes in the Diocese of Palm Beach that celebrate Mass in Creole. The largest Congregations are members of: Our Lady of Perpetual Help Mission in Delray, Saint Ann in West Palm Beach, Sacred Heart in Lake Worth, Notre Dame Catholic Mission in Fort Pierce, and Saint Philip Benizi in Belle Glade. The Diocese of Palm Beach has fourteen Haitian Priests.
 
 
 

Contact Staff for this Ministry

Rev. Yves Geffrard: Director of the Haitian Ministry and Administrator of Notre Dame Catholic Mission, Fort Pierce.  Tel: 772-466-9617

Rev. Roland Desormeaux: Administrator of Our Lady of Perpetual Help, Delray Beach

Rev. Dumarsais Pierre-Louis: Pastor of Saint Elizabeth Ann Seton, Port St. Lucie

Very Rev. Ducasse François, V.F.: Pastor of Saint Juliana Catholic Church, West Palm Beach

Rev. Elifete St. Fort: Pastor of Holy Spirit Catholic Church, Lantana

Rev. Pierre-Soul Estefont: Parochial Vicar of Saint Philip Benizi Catholic Church, Belle Glade

Rev. Nobert Jean-Pierre: Pastor of Saint Philip Benizi Catholic Church, Belle Glade

Rev. Quesnel Delvard: Pastor of Saint Ann Catholic Church, West Palm Beach

Rev. Yves François: Pastor of Holy Name of Jesus, West Palm Beach                 

Rev. Jean W. Boulin: Parochial Vicar of Sacred Heart Catholic Church, Lake Worth

Rev. Wisman Simeon: Parochial Vicar of Saint Peter Catholic Churc, Jupiter

Rev. Wesler Hilaire: Parochial Vicar of Sacred Heart Catholic Church, Okeechobee

Rev. Alain Waterman Parochial Vicar of Saint Joseph Catholic Church, Stuart

Rev. Danis Ridore (Retired): Priest in-residence at Saint Vincent Ferrer

 

SCHOOL OF CHRISTIAN FORMATION
Lekòl Dyosezen pou  Fòmasyon Kretyen
Saint Ann Haitian Center

1020 Belvedere Rd, West Palm Beach, FL  33045
Tel: 561 628 3594 / 772 971 9080

Priests in Charge:
Father Yves Geffrard and Father Nobert Jean-Pierre

Time of Classes ( lè klas yo)
Every Monday from 7:30 p.m. to 9:30 p.m.
Chak lendi  sòti 7:30 pm rive 9:30 p.m.

Lekòl Dyosezen pou Fòmasyon Kretyen nan Dyosèz Palm Beach lan  ofri yon seri de klas ak program pou granmoun Katolik ki swete aprann plis toujou sou tradisyon lafwa nou ki rich anpil.  Klas sa yo  ofri entrodiksyon sou yon seri de gro sijè epi sou peryòd istorik lafwa Katolik la.

 

Objektif

Objektif Lekòl  pou Fòmasyon Kretyen an  chita sou  4 gwo pwen sa yo :

 1. Nouri epi bay tout Katolik yon bon konesans pèsonèl sou tradisyon lafwa nou.
 2. Pèmèt tout patisipan yo pote eksperyans sa a nan lakay yo, fanmi yo, bay zanmi yo, ak kote y ap travay ak nan apostola yo.
 3. Eksplore tradisyon Katolik moun nan yon kontèks lokal piske nou se yon Legliz ki fòme avèk moun ki sòti nan diferan kalite.
 4. Eklèsi eksperyans lafwa nou, Legliz la ak ministè li a travè aprantisaj ak dokiman Konsil Vatikan II.

 

Kondisyon pou rantre lekòl la:

Lekòl Fòmasyon Kretyen  mete program li yo disponib pou tout moun nan Diosèz la  ki enterese aprann plis sou tradisyon lafwa yo. Frè pou chak sesyon yo se 10 dola  sèlman, plis lajan pou achte  liv.  Moun ki vle patisipe nan program nan,  ki aktif nan diferan ministè nan pawas  yo, men  ki pa gen mwayen pou peye frè gen posibilite jwenn sipò finansye nan pawas kote li sòti a, oubyen  rele biro lekòl la  pou diskite sitiyasyon an. Nou pa refize okenn moun pou rezon finansye. Sa vle di, koze lajan pa ka fè yon moun pa patisipe nan fomasyon an.

Dire Klas yo.

Chak klas nan Lekòl Fòmasyon Kretyen an,dire  12 èd tan.  Klas yo  fèt chak Lendi 7è edmi  pou rive 9 è edmi . Fòmatè  nou yo se moun ki gen, Metriz, ak lisans an teoloji, ou byen ki gen anpil eksperyans nan domèn yap anseye a.

Evalyasyon

Nou evalye  konesans patisipan  pou kapab ba li  kredi,  men se si li  mande sa. Sepandan , si li swiv klas pou tou lè twa ane yo, lap genyen yon sètifika dacheveman.

Pwogram

Pwogram nan ap swiv nouvo katechis Legliz Katolik la ki an twa dimansyon:

 1. Lafwa nou,
 2. selebre lafwa nou,
 3. Viv lafwa nou.

PREMYE ANE – Lafwa nou• 

 • Entrodiksyon sou Ansyen Testaman
 • Entrodiksyon sou Nouvo Testaman
 • Kristoloji
 • Eklezyoloji

DEZYÈM ANE – Selebrasyon lafwa nou

 • Vatikan II
 • Litiji
 • Sakreman yo
 •  Moralite

TWAZYÈM ANE – Viv Lafwa nou

 • Istwa Legliz la
 • Jistis Sosyal
 • Espirityalite
 •  Ministè Pastoral

Sa n ap bezwen pou Program Klas sa yo

An plis vin swiv klas sa yo, patisipan  bezwen yon liv pou chak klas ke fòmatè-a ap deside sa.  Sètifika sou katechis ap disponib atravè biwo katechis ak devlopman lidèchip ki nan dyosèz la. An jeneral yon patisipan ki rate 2 klas pa ka jwenn kredi.  Sepandan, fòmatè-a ka pran kèk konsiderasyon sa depan sikonstans lan.  Fòmatè pou chak klas ap detèmine ki elèv ki merite ou ki genyen kredi pou klas yo.

Ap gen yon joune rekoleksyon kap fèt nan mwa Avril pou tout elèv ki swète vin patisipe nan lekòl Fòmasyon kretyen sa a.  Rekoleksyon sa a se yon obligasyon omwen yon sèl fwa pou tout elèv k ap chèche sètifika, men tout elèv nan LDFK envite.  Menm jan an tou, ap gen yon retrèt fèmen pandan  twa jou ki  fèt nan mwa Jiyè pou konplete ane eskolè a.  Seremoni Gradyasyon an  fèt an akò ak Lekol pou  Fòmasyon Kretyen an, ki se progran sè nou nan Dyosèz la, epi ki ofri menm klas sa yo an Espanyòl.

 

Notre Dame Social Media

Website: http://notredamecc.com/

Facebook: Notre Dame Catholic Church - https://www.facebook.com/notredamecc/

Close