Skip to main content

Safe Environments

Báo cáo Thu tuc cáo buoc ve lam dung tình duc cua Nguoi chua thành niên và nguoi lon de bi ton thuong

(download/print)

 

GIAO PHAN PALM BEACH

 

TIEN TRINH BAO cAo CHO NHUNG TRUONG HOP

c6 cAo TRANG VE LAM DVNG TINH DVC TRE EM

VA NHO'NG VJ PHAM TON THUONG DEN NGUOI LON TUOI

 

N€u c6 ai nh n dugc m9t thong tin cao tr ng v vi c i?m di,mg tinh d\lc d€n m(:,t tre em hay hanh vi t6n thuang d€n m<)t nguoi 16n tu6i do nhan vien cua nha tho, nguoi d6 phai tt'rc khAc baa cao. Nguyen t c thS I cua chung t6i doi hoi cac linh m\}C phai bao cao, ngay ca khi nhung cao tr g nay dugc bi€t trong b6i canh linh hu6 ng, cha d!u lu t mi n trir nhfrng thua tac vien nay kh6ng cfrn baa  cao.  Chi c6 m9t ngo?i 1  khong dn  baa cao khi nhung thong tin  nay bi€t dugc trong toa giai t9i. Thanh ra t§t ca cac nl;m nhan ho c gia dinb n n nhan phai duqc n6i cho bi€t v doi  h6i va nguyen tile nay.

 

BUdc 1:     Nguoi nghe va nh n dugc cao tr ng phai tt'rc kh c baa cao bfulg di n tho?i d€n 1-800-96ABUSE 0-800-962-2873). Nhung ghi ti€t dn lfry g6m c6 ten, ngay thang nam, thoi gian, va luu giu nhfrng CUQC di n tho i dii lam.

BUOC2:     Nguoi nghe va nMn dugc cao tr ng phai tuc khAc bao cao bfulg di n tho?i d n vi Thu ftn N9i V\l (Chancellor) cua Giao Ph n Palm Beach t i (561) 775-9507, (ho c cellphone 808-285-1719). Vi nay se thong baa S\J vi c cha giam ffi\JC va lu t su dia ph n.

BUOC 3:     Lu t su dia ph thong bao cao tr mg din lu t su ti u bang.

BUOC4:     Nguoi nghe va nh n dugc cao tr?ng thong bao cho hi u tnrcmg tnrang, cha sa
                  ho c nhfrng ai c6 th m quy n tn,rc ti€p.

BlfOC 5:     Nguoi nghe va nMn dugc cao tr g gai m9t ban vi€t thong baa d n Van Phong Cho Tre Em va Gia Dinh (Department of Children and Families) trong vong 48 ti€ng d6ng h6. Nhfrng chi d!n lien quan d€n nhung thong tin dn c6 cho vi c baa cao nay luon c6 sAn trong cac van phong cua cha so, hi u truang truong, ho c nai ban di u hanh cu.a van phong Thu An N9i V\l cua giao ph n.

 

Lam va xet duy t vao Truing Gieng 20I3 Giao PMn Palm Beach- revised 7/1/2017

Close