Skip to main content

Safe Environments

Fason pou nou rapote alegasyon le yo abize timoun seksyelman oubyen granmoum ki nan pozisyon febles

(download/print vèsyon)

An Kreyòl

Yon moun ki resevwa yon alegasyon de yon timoun yon abize seksyelman pa yon moun kap travay nan Legliz la, yo dwe rapote imedyatman alegasyon an. Liy kondit nou ekzije pe`yo pou yon rapote alegasyon ki fet nan yon kontesk de konsey espirityel, menm si lalwa egzante ministe` yo dekzijans sa-a. Yon sel eksepsyon nan lwa a se konfidensya- lite nan zafe` konfesyon. O komansman, fanmiy yo dwe enfome dekzijans sa a.

PA 1    

Moun ki resevwa alegasyon an fe` yon rapo` oral imedyatman a: 1-800-96ABUSE (1-800-962-2873). Nou dwe pran not tankou: Non, dat e le`, E nou dwe kenbe nan yon rejis tout kout telefon ki fet.

PA 2      

Moun ki resevwa alegasyon an fe` yon rapo` oral a Chanselye Dyosez Palm Beach nan 561-775-9507, ki li menm ap rapote li bay Evek la ak Avoka Dyosez la.

PA 3       

Avoka Dyosez la rapote alegasyon an bay Avoka gouvenman an.

PA 4     

Moun ki resevwa alegasyon an enfome direkte` lekol la, Kire oubyen moun ki gen otorite apropriye.

PA  5     

Moun ki resevwa alegasyon an soumet yon rapo` ekri bay lokal depatman Timoun ak Fanmiy nan 48 e`.

Close